ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ทีมโรงเรียนสารคามพิทยาคม” จ.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ “สื่อประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง” ประเภทสื่อโปสเตอร์/อินโฟกราฟิก จาก 12 ทีมที่ส่งผลงานร่วมประกวด จัดโดย สปสช. ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่” โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ผลการตัดสินรางวัลประเภทสื่อโปสเตอร์, อินโฟกราฟิก มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 89 ทีม ผ่านการคัดเลือก 12 ทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของนายปิติภัทร เอกปณิธานพงศ์ และ นายเกียรติศักดิ์ อ่อนมาก จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานของ น.ส.ณัฐญาภรณ์ แก้วพชรพิสุทธิ์ น.ส.กิตติมา แก้วเง้า และ น.ส.ปณิตา เสมอใจ จากโรงเรียนปัว จ.น่าน และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงานของ น.ส.ชนกนันท์ ต๋าคำ น.ส.ณัฐชา สันทัศชินวงค์ และ น.ส.บุษริน เฮียงไสนา จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม.

สำหรับรางวัลชมเชย (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) มีทั้งหมด 9 ทีม ประกอบด้วย 1.ผลงานของ น.ส.ฐายิกา สระแก้ว นายบุณยวีร์ แก้วซัง และ น.ส.วิชุดา ทรงเลิศ จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 2.ผลงานของ น.ส.ธัญญชนก กิ่งวงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 3.ผลงานของ น.ส.เมธินี สามะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 4.ผลงานของ น.ส.ณิชารีย์ พร้อมจิตร น.ส.วิศรุตา กองหล้า และ น.ส.พรนภัส พานิชพันธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 5. ผลงานของนายอชิตพล คาดสนิท น.ส.ขวัญฤดี หวยสูงเนิน และ น.ส.วิมลรัตน์ คำสี จากโรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ 6.ผลงานของ น.ส.พิมพ์ใจ อภิศักดิ์มนตรี จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ กทม. 7.น.ส.สุดาภัค อัคนิบุตร จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ กทม. 8.ผลงานของ น.ส.พิมมาดา เรือนแก้ว น.ส.กนกพร เชื้อบุญมี และ น.ส.นันท์นภัส มงคล จากโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย และ 9. ผลงานของนายภัทรพงศ์ จันทรัตน์ น.ส.ณภัทร วิเศษศักดิ์ และ น.ส.นภัสนันท์ ตั้งทรงสวัสดิ์ จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล.กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และกรรมการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ผลงานที่น้องๆ ในชั้นมัธยมศึกษาส่งเข้าประกวดนี้ ทั้งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้งหมด เป็นการสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจ มองว่าบัตรทองเป็นสิทธิสุขภาพของคนหลายคน หลายวัย หลายอาชีพ และหลายฐานะ ที่เป็นสิทธิบริการขั้นพื้นที่ของคนไทยทุกคน อย่างไรก็ตามการจัดการประกวดครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ สปสช. ต้องการสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้สิทธิบัตรทอง ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 

“คนรุ่นใหม่ช่วงอายุ 17-20 ปี ส่วนใหญ่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยเมื่อต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงควรมีความรู้และเข้าใจการใช้สิทธิบัตรทอง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ หรือในส่วนของบุตรข้าราชการก็จะหมดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของบิดามารดาเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตัวในระบบบัตรทองเช่นกัน นอกจากนี้ยังช่วยเป็นสื่อบุคคลที่ช่วยเผยแพร่และแนะนำการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้” กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าว 

1

2

3