ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค เผยแพร่แนวทางการให้ LAAB ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ-ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนไม่ได้ 


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่เอกสารแนวทางการให้ Long Acting Antibody (LAAB) ในประเทศไทย ซึ่งได้จากมติที่ประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ LAAB สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย ระหว่างผู้แทนจาก สธ. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UhosNet) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 

อย่างไรก็ดี LAAB เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่สามารถออกฤทธิ์ลบล้างเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่างๆ มาใช้กับกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น กลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มผู้ป่วยฟอกไต รวมไปถึงกลุ่มที่ร่ายกายไม่สมารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน

นอกจากนี้ LAAB  ได้รับการขึ้นทะเบียนในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาภายใต้การอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถาการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 สำหรับใช้เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม ทั้งผู้ที่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 

ทั้งนี้ ตอนหนึ่งของแนวทางฉบับนี้ ระบุถึงแนวทางการให้ LAAB ในประเทศไทย รูปแบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการ คำแนะนำในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีการได้รับ LAAB เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ฯลฯ 

อ่านเอกสารได้ที่ : https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1294120220722013551.pdf