ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย-ส่งออก-จำหน่าย-แปรรูปกัญชาเพื่อการค้า


นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

สำหรับตอนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้ระบุว่า ด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ ได้ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 และเมื่อประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแล้ว บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งอยู่ในความหมายของคำว่าผู้ใดต้องได้รับอนุญาตให้ศึกษา วิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามความในมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ทุกกรณี

ทั้งนี้ การดำเนินการขออนุญาตต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าว คือ ปลัด สธ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยปลัด สธ. ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้อนุญาตในส่วนกลาง และมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นผู้อนุญาตในเขตพื้นแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี ในการนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สธ. จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการจับกุม และดำเนินคดีกับบุคคล หรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

ประกอบด้วย
1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา
4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

อย่าไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ แปรรูปหมายความว่า การปรุงแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือคุณสมบัติของสมุนไพร ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีที่บุคคล หรือนิติบุคคล ใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ หากพบการกระทำผิดกรณีไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย ไม่ขออนุญาตส่งออก ไม่ขออนุญาตจำหน่าย ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า ต้องดำเนการจับกุม และดำเนินคดีตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย

1

2