ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข-คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ดึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นสถาบันร่วมผลิต พร้อมปรับหลักสูตรการสอนในเชตสุขภาพที่ 9 


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับ สธ. โดยมีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นสถาบันร่วมผลิตในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการผลิตแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อชุมชนที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for MedicaI Education, Basic MedicaI Education WFME Global Standards for Quality lmprovement) นับเป็นก้าวสำคัญในการผลิตแพทย์เพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของสถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำของประเทศ ผนวกกับศักยภาพของโรงพยาบาลศูนย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ สธ. ในการร่วมผลิต 

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือนี้จะเป็นการเสริมพลังให้กับการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดนครราชสีมาและเขตสุขภาพที่ 9 อันจะทำให้ก้าวไปสู่สุขภาวะของประชาชนที่ดีขึ้น และเป็นการนำร่องแนวทางในการร่วมผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด สธ. สร้างแพทย์ที่มีความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่น และสามารถพัฒนาระบบสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจสำคัญในด้านการศึกษาที่จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแพทย์ไปสู่โรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาโดยตลอด 

นอกจากนี้ จากแนวคิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นและกระจายแพทย์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ผ่านโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor; CPIRD) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา 

ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ร่วมผลักดันแนวคิดความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทขึ้น ระหว่าง สธ. และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นความร่วมมือในการผลิตแพทย์มาอย่างยาวนาน จึงมีเจตจํานงอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สังกัด สธ. และได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นสถาบันร่วมผลิตเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ขึ้นเรียนรู้ในชั้นคลินิก และคงอัตลักษณ์ความเป็นแพทย์ CPIRD (The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor) มาโดยตลอด

1

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพไปสู่สถานพยาบาลและโรงพยาบาลในชนบท/ชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ซึ่งมีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สธ.ในความร่วมสำคัญกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้วยังทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในชื่อ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” หรือ “หลักสูตร พ.บ.(รามาธิบดี-รพ.มหาราชนครราชสีมา)” 

สำหรับหลักสูตรการเรียนที่กล่าวข้างต้น เปิดรับสมัครนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จำนวนปีละ 48 คน ซึ่งในการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์และพรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1-3) จะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนวิชาแพทยศาสตร์ทางคลินิกและเวชศาสตร์ชุมชน (ชั้นปีที่ 4-6) เรียนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และได้ร่วมฝึกปฏิบัติทางคลินิกชุมชน (community hospital) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และในโรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 9

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ TCAS ของมหาวิทยาลัยมหิดล #หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อชุมชน #พ.บ.(รามาธิบดี-รพ.มหาราชนครราชสีมา

อนึ่ง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการผลิตแพทย์ไปสู่ชนบทและชุมชนมากขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ซึ่งมีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นแกนหลักสำคัญ