ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ เผยแพร่ “แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล” กรณีติดเชื้อโควิด-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่ “แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข” ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญใน 3 ประเด็น

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ปรับจำนวนวันการกักกัน (Self-Quarantine) ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 2. ปรับการให้บริการทางการแพทย์เป็นกรณี OPSI (Out-patient with self Isolation) หรือแบบผู้ป่วยในขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรครุนแรง 3. ปรับการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง

สำหรับแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ผ่านการทบทวนภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนทีมแพทย์ที่ปฏิบัติหน้างานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามข้อมูลวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650712140709PM_CPG_COVID-19_v.24.1.n_20220711.pdf