ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และหารือการดำเนินงานยุติวัณโรคร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและองค์กรนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง เพิ่มคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค โดยจะประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนงานป้องกันควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ระหว่าง 29 พ.ค.ถึง 6 มิ.ย.นี้


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรนานาชาติ นำโดย Dr.Vineet Bhatia Dr.Norio Yamada Dr.Ron Wehrens Dr. Deyer Gopinath, Dr.Dennis Falzon Dr.Pierre -Yves Norvel Dr.Sarabjit Chadha และ Dr.Ikushi Onozak ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวัณโรคเข้าร่วม

นพ.เกียรติภูมิ เปิดเผยว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกและนานาชาติให้ความสำคัญ จึงได้ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรค ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลดอัตราป่วยวัณโรครายใหม่เหลือ 20 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2573 และลดเหลือ 10 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2578 

อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและองค์กรในระดับนานาชาติ จะประเมินและทบทวนแผนงานวัณโรคของแต่ละประเทศ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ทบทวน และประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง เพิ่มคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค

สำหรับประเทศไทย จะมีการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง วันที่ 6 มิ.ย. 2565 เพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนงานป้องกันควบคุมวัณโรคของประเทศ พร้อมทั้งนำข้อเสนอต่อแนวทางการดำเนินงานและมุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The END TB Strategy) ไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมายการยุติปัญหาวัณโรค (End TB) ขององค์การอนามัยโลก

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ช่วงเช้าของวัน พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก และองค์กรนานาชาติ ทบทวนแผนการดำเนินงานวัณโรคที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก และสำนักงานประกันสังคม เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป้าหมายการยุติวัณโรคของประเทศไทยในภาพรวม

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและองค์กรนานาชาติ มาแล้ว 5 ครั้ง ในปี พ.ศ.2538 2542 2546 2550 2556 ตามลำดับ และ Mini Review อีกครั้งในปี พ.ศ.2559 สำหรับการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 (The 6th Joint International Monitoring Mission to Review National TB Programme Thailand) โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก และองค์กรนานาชาติ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO), WHO SEARO, RIT JICA Japan, The UNION, USAID Harvard Medical school และอื่นๆ เข้าร่วมการประเมินและทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติของประเทศไทย และจะรายงานสรุปผลการทบทวนในวันที่ 6 มิ.ย. 2565 เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาจุดอ่อนที่มี เพิ่มศักยภาพ จุดแข็ง และความท้าทายในการดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรค ต่อไป