สธ. แทงหนังสือถึง ‘เลอพงษ์’ ให้ยืนยันตัวเลข ‘รพ.สต.-บุคลากร’  ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใน 12 พ.ค. นี้

thumbnail

ปลัด สธ. ส่งหนังสือถึง “ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ” ยืนยันตัวเลขขอรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ส่วนที่ ครม. ยังไม่พิจารณาเห็นชอบงบประมาณ


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารสุข (สธ.) ทำหนังสือถึง นายเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 เรื่อง การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งขอให้ประธานอนุกรรมการฯ ยืนยันตัวเลขการถ่ายโอนสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ส่วนที่เหลือจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 จำนวน 2,854 แห่ง บุคลากร 17,430 ราย อีกครั้ง และให้แจ้งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือ ระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงบประมาณเสนอจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จำนวน 512 แห่ง
 
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 ที่ประชุมมีมติยืนยันขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน 3,366 แห่ง ให้แก่ อบจ. 49 แห่ง และมีมติให้ อบจ. เสนอแปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ โดยให้ สธ. กับ อบจ. สอบทานข้อมูลหน่วยงานที่ อบจ. ประสงค์รับการถ่ายโอน และบุคลากรสมัครใจ ก่อนจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป
 
หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุต่อไปว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอชี้แจงดังนี้ 1. ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนกับ อบจ. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัก (สสจ.) ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ แล้ว
 
2. คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประเภทสามัญกระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.สธ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 พิจารณาการดำเนินการด้านบริหารงานบุคลล กรณีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. แล้ว
 
ทั้งนี้ มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้ยุบสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 จำนวน 512 แห่ง และอนุมัติให้ถ่ายโอนบุคลากร จำนวน 3,642 ราย
 
2. อนุมัติหลักการถ่ายโอนบุคลากรที่มีความประสงค์ไปยัง อบจ. ที่เหลือ จำนวน 2,854 แห่ง บุคลากร 17,430 ราย ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ โดยให้ดำเนินการในขั้นนิติบัญญัติ (รัฐสภา) หรือขั้นปรับเปลี่ยนงบประมาณ (แปรญัตติ เพิ่ม-ลด)
 
3. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาบุคลากรที่มีความประสงค์ถ่ายโอน แต่ขอเปลี่ยนความประสงค์ไม่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. เนื่องจากกระบวนการถ่ายโอนบุคลากรยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
 
4. การจ้างงานประเภทที่ไม่ได้จ้างด้วยเงินงบประมาณ ให้เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาแนวทางการจ้างงานกรณีพิเศษ สำหรับบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
 
ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายโอนสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ส่วนที่เหลือจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 จำนวน 2,854 แห่ง บุคลากร 17,430 ราย จึงขอให้พิจารณายืนยันขอรับการถ่ายโอนส่วนที่ ครม. ยังไม่พิจารณาเห็นชอบงบประมาณ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้จัดส่งข้อมูลบุคลากรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ อบจ. จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประกอบการดำเนินการขั้นนิติบัญญัติ (รัฐสภา) หรือขั้นปรับเปลี่ยนงบประมาณ (แปรญัตติ เพิ่ม-ลด)
 
อย่างไรก็ดี อีกประการหนึ่งสำหรับบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยัง อบจ. ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2564 ภายหลังแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการถ่ายโอน จะมีแนวทางให้ดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งได้แจ้งประธาน ก.ก.ถ. รับทราบแล้ว