‘อบจ.’ แต่งดำพรึ่บ! แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จี้รัฐแก้ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต.

thumbnail

บรรยากาศการแสดงจุดยืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวนมาก ที่ร่วมแต่งชุดดำ-ชูป้ายเรียกร้องเพื่อให้มีการแก้ปัญหา อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยัง อบจ. เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 เม.ย. 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ. 

การร่วมแสดงจุดยืนดังกล่าว เป็นไปตามที่ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึง นายก อบจ. ทุกจังหวัด เรื่องการสนับสนุนการแก้ปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. ทั้งหมด 3,384 แห่ง ที่ต้องการถ่ายโอนไปยัง อบจ. 49 จังหวัดที่มีการพิจารณารับถ่ายโอนแล้ว

สาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณสำหรับ อบจ. ที่รับการถ่ายโอน ได้จัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  มีประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และขั้นตอนถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ลงวันที่วันที่ 5 ต.ค. 2564 และเป็นเหตุให้กระบวนการถ่ายโอนภารกิจฯ และการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการต่อประชาชน