ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง “บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565


ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง “บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” ซึ่งมีการปรับเพิ่มรายการ ปรับปรุงเงื่อนไข เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยาบางรายการ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดประกาศฯ ได้ที่นี่