ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดทำรายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแยกตามตำแหน่งของข้าราชการ สธ. 17 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมกำลังคนในประเทศไทย