อัปเดตความก้าวหน้า Healthtech ด้านทันตกรรม “เหงือกและฟัน” ไปถึงไหนแล้ว

thumbnail

ในปัจจุบัน ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นไปไกลแล้ว และเรื่องของ “เหงือกและฟัน” อย่าง “ทันตกรรม” ละไปถึงไหนแล้ว มีนวัตกรรม Healthtech อะไรใหม่ ๆ บ้าง มาอัพเดทกัน

อ้างอิง
http://offthecusp.com/8-virtual-reality-trends-in-dentistry/
http://moog.com/markets/medical-dental-simulation/haptic-technology-in-the-moog-simodont-dental-trainer.html
https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01602-3
http://dentistryiq.com/practice-management/patient-relationships/article/14074604/can-virtual-reality-change-your-dental-practice-its-worked-for-others
http://cedars-sinai.org/newsroom/new-study-shows-value-of-virtual-reality-for-pain-management/
https://www.businessbecause.com/news/entrepreneurs/6717/healthtech-startup-change-dentalcare?sponsored
https://healthtechmagazine.net/article/2021/08/4-technologies-transforming-field-dentistry-perfcon
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2015.914
https://www.beckersdental.com/teledentistry/36105-10-teledentistry-companies-to-know.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7775233/
https://www.nature.com/articles/s41598-021-94093-9
https://www.dental-nursing.co.uk/news/can-artificial-intelligence-beats-humans-for-dental-diagnosis
https://jcda.ca/l7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31015651/
https://www.nature.com/articles/s41551-018-0305-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7309354/