แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

thumbnail

กรมการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร่วมกันออกแนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตั้ง เกณฑ์ในการรับผู้ป่วย ขั้นตอนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินอาการผู้ป่วย ตลอดจนแนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองโรค และการส่งต่อสถานพยาบาล

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเนื้อหาได้ทาง
https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640724160026PM_community%20isolation_v2n%2024072021_.pdf