ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯแถลงจุดยืน จี้รัฐนำเข้าวัคซีนทางเลือกเร็วที่สุด ควรให้ความสำคัญกับ ‘เชื้อกลายพันธุ์’

thumbnail

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศแสดงจุดยืนฉบับที่ 2 เรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่สู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้มาฉีด พร้อมทั้งเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ อย.อนุมัติ ให้เร็วที่สุด


ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ซึ่งลงนามโดย นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ระบุถึงมติของกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในการแถลงจุดยืน (position statement) ต่อเรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้จุดยืนของราชวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 1. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3. รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4. ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดโควิด 19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด-19