รับสมัคร ‘คกก.เขตสุขภาพประชาชน’ กลไกขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะพื้นที่ โอกาสสุดท้าย! ภายใน 30 เม.ย.นี้

thumbnail

เชิญสมัครเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กลไกขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะตามบริบทของพื้นที่ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ สช. สำนักงานเขต สปสช. ทุกแห่ง


นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นหนึ่งในกลไกที่มีบทบาทในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ กับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาสังคม เพื่อวางทิศทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสุขภาวะ ตามประเด็นและบริบทของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ แม้ประเด็นส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ หากแต่นิยามในที่นี้จะกว้างกว่าเรื่องของสุขภาพร่างกาย หรือการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดปัจจัยด้านสุขภาพนั้นประกอบด้วยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม อาหารการกิน พฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้คนที่หลากหลาย จึงต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกัน

“หากเทียบภารกิจของแต่ละหน่วยงานเหมือนกับเส้นด้ายในแนวตั้ง การทำงานของ กขป. ก็เปรียบเสมือนเส้นด้ายในแนวนอน ที่จะไปถักทอและสอดประสานกับแนวตั้ง ให้เกิดเป็นผืนผ้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน จึงอยากให้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการดูแล และร่วมกันกำหนดทิศทาง สร้างระบบสุขภาพด้วยตัวเราเอง” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร กขป. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2564 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ สช. หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในแต่ละเขตพื้นที่ จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม

อนึ่ง กขป. มีสัดส่วนและองค์ประกอบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนสถานพยาบาล ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ไปจนถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)