ข้อความต้องห้าม! โฆษณาด้วยคำเหล่านี้ผิดกฎหมาย

thumbnail

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 ได้กำหนดคำและข้อความต้องห้ามในการโฆษณา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2564