Global

COVID-19 ย้ำความสำคัญหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผมมีอาการไอเรื้อรังมาประมาณ 2-3 สัปดาห์ซึ่งแม้จะเป็นธรรมดาที่อาการภูมิแพ้จะกำเริบในช่วงนี้ …...