ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Activity Date

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแรงงาน, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) ครั้งที่ 4 เรื่อง “เมื่อไทยเข้าสู่สังคมเด็กเกิดน้อย : ปัญหาและทางออก”

ในการนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และองค์กรร่วมจัดงาน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1